Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen

De webwinkel van Eénmanszaak Kasjpo, Liesbeth Paredis, Stationsstraat 178, 2860 Sint-Katelijne-Waver (B), BTW BE 0640 881 077, (hierna ‘Kasjpo’) biedt haar klanten de mogelijkheid om producten online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle producten uit het assortiment dat Kasjpo aanbiedt in zijn webwinkel en elke online aankoop die de klant plaatst bij Kasjpo.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW. Indien vervoers-, reservatie- en/of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de producten zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of producten bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Levering Bloemen

De levering wordt als uitgevoerd beschouwd binnen de afgesproken termijn, hetzij door de aflevering van het goed op het vermelde adres, hetzij, ingeval de geadresseerde afwezig is, door het achterlaten van een bericht waarin de ophaalmogelijkheid wordt vermeld. In dit laatste geval dienen de verkochte goederen – na afspraak – binnen de twee dagen worden opgehaald gelet op de beperkte houdbaarheid ervan. Wil u een nieuwe aanlevering van de goederen, dan zullen er opnieuw transportkosten aangerekend worden. Is de geadresseerde niet aanwezig, dan zullen de goederen eerst aangeboden worden aan de desbetreffende buren, zijn deze niet aanwezig, dan worden de goederen weer meegenomen naar Kasjpo.

De koper is verantwoordelijk voor alle informatie die hij aan de verkoper verschaft bij het plaatsen van een bestelling. De verkoper kan in geen geval worden aangesproken voor het feit dat hij de verkochte goederen niet of niet tijdig kon leveren indien blijkt dat de coördinaten van de geadresseerde niet correct werden ingevoerd.

Indien de bestelling plaatsvindt vóór 16u (orderbevestiging via mail geldt als bewijs), kan Kasjpo de eerstvolgende dag leveren.  (uitgezonderd tijdens sluitingsdagen aangekondigd op de website). Het is ook mogelijk een voorkeursdatum en -tijdstip te kiezen,

Leveren van bloemen gebeurt enkel in België. , meer bepaald in de postcodes 2500, 2570, 2580, 2800, 2801, 2811, 2812, 2820, 2860 en 2861. Voor een afwijking op de leverplaatsen, -tijden en -termijnen, dient de klant contact op te nemen met Kasjpo.

Verzending per post (alle producten met uitzondering van bloemen)

Voor geschenken, kaartjes en decoratie maken wij gebruik van de diensten van bpost. We verzenden over heel België en Nederland. Indien de bestelling plaatsvindt vóór 16u (orderbevestiging via mail geldt als bewijs) verzenden wij de eerstvolgende werkdag (uitgezonderd tijdens sluitingsdagen aangekondigd op de website).

Afhalen

Indien de bestelling plaatsvindt vóór 16u (orderbevestiging via mail geldt als bewijs), kan de klant de volgende dag afhalen in de winkel. Voor een afwijking op de afhaalplaatsen, -tijden en -termijnen, dient de klant contact op te nemen met Kasjpo.

Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De producten zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Ondanks het feit dat de catalogus en webwinkel met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, toch is het mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld de montage, maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met Kasjpo. Kasjpo is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Kasjpo is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Kasjpo. Kasjpo is gerechtigd om – zonder opgave van redenen – bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om producten uit het Kasjpo assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Kasjpo. De producten worden volgens de keuze van de klant thuis bij de klant geleverd of door de klant afgehaald bij Kasjpo.
De klant heeft de keuze tussen diverse online betaalplatformen.

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde producten blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Kasjpo. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Kasjpo te wijzen bijvoorbeeld aan éénieder die op de nog niet geheel betaalde producten beslag zou komen leggen.

Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Kasjpo beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur/leveringsbon. Onverminderd het voorgaande behoudt Kasjpo zich het recht voor de niet (volledig) betaalde producten terug te nemen.

Montage

Bepaalde producten dienen nog beperkt gemonteerd te worden. Montage is bij de producten nooit inbegrepen. Indien nodig, zit er bij de montagekit een handleiding. De klant kan steeds vooraf nagaan of een bepaald product nog moet gemonteerd worden door contact op te nemen met Kasjpo.

Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van producten of andere tekortkomingen bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk product, met uitzondering van bloemen, planten, producten met een kortere levensduur en producten met een vervaldatum, heeft garantie op verborgen gebreken en niet-conforme levering gedurende een periode van 2 jaar vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Gedurende deze periode verbindt Kasjpo zich ertoe de defecte producten (of onderdelen) ervan kosteloos te vervangen of te herstellen. Kasjpo behoudt zich het recht voor om de producten om te ruilen indien de herstelling en/of administratiekosten buiten verhouding zijn, of indien herstelling onmogelijk is. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor producten die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met Kasjpo waarna de klant de producten op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Kasjpo volgens de instructies meegedeeld aan de klant. Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van de producten in strijd met het doel waarvoor ze ontworpen werden, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan de producten, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op producten met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op de datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. De garantie is niet overdraagbaar.

Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten woonachtig in de EU die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen: De consument heeft het recht aan Kasjpo mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 kalenderdagen vanaf de levering contact opnemen met Kasjpo en de goederen binnen de 2 werkdagen na het ontvangen van de nodige instructies van Kasjpo op eigen kosten terug bezorgen aan Kasjpo, Stationsstraat 178, 2860 Sint-Katelijne-Waver (B). Enkel producten die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

  • geïnstalleerde, gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige producten
  • producten waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
  • producten die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
  • producten die door zijn aard niet kunnen worden teruggezonden
  • bloemen, planten en boeketten
  • op maat gemaakte producten

Privacy

Voor meer informatie over het privacy-beleid van de webwinkel van Kasjpo, lees ga naar www.kasjpo.be/privacy-beleid. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord.

Retour Aanvraag Procedure

Alle retouraanvragen moeten verlopen via de Retour Aanvraag Procedure. Neem contact op met Kasjpo voor de Retour Aanvraag Procedure.

Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Kasjpo om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Kasjpo. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. Kasjpo kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken bevoegd.

Indien u ons wenst te contacteren in verband met de algemene voorwaarden van Kasjpo, kan u dat doen:

Via e-mail: welkom@kasjpo.be
Via telefoon: 0468 23 86 97
Via post: Kasjpo, Stationsstraat 178, 2860 Sint-Katelijne-Waver